“සිහිය පිළිබඳ බුද්ධ දේශනාව ඉගෙන ගන්නා අයුරු” විවෘත දේශනය හා සාකච්ඡාව

කැලණිය, මානෙල්වත්ත, නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ අධ්‍යයන ආයතනය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන සතිමග්ග වැඩසටහන යටතේ පැවැත්වෙන විවෘත දේශනය හා සාකච්ඡාව “සිහිය පිළිබඳ බුද්ධ දේශනාව ඉගෙන ගන්නා අයුරු” යන මාතෘකාවෙන් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ධර්ම දානයක් වශයෙන් සිදු කෙරේ.

මේ පිවිතුරු ධර්ම දානය සදහා තවත් අය සම්බන්ධ කරවා ගන්න.

ඒ සදහා සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වන අයට පහත ලින්ක් එක ද භාවිත කළ හැකිය.

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/85474252515?pwd=UDJ2QXdlKzJxSFR2ajNteWswVVZLQT09

Meeting ID: 854 7425 2515
Passcode: 500400

සිහිය පිළිබඳ බුද්ධ දේශනාව ඉගෙන ගන්නා අයුරුවිවෘත දේශනය හා සාකච්ඡාව