භාවනා පුහුණු වැඩසටහන

භාවනා පුහුණු වැඩසටහන

කැලණිය, මානෙල්වත්ත, නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ අධ්‍යයන ආයතනය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන සතිමග්ග වැඩසටහන යටතේ පැවැත්වෙන භාවනා පුහුණු වැඩසටහන 2024.04.19 වන සිකුරාදා දින නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ අධ්‍යයන ආයතන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

සහභාගීත්වය (250) දෙසිය පනස් දෙනෙකුට පමණි. මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වන අය ඒ බව මේ සමඟ ඇති Google Form එක පුරවා එවිය යුතුය. වැඩසටහන පිළිබඳ විස්තර සඳහා 077 279 4774 (සම්පත් මහතා) යන දූරකතන අංකයට අමතන්න.

Google Form Link: https://forms.gle/mxqgsDWKjBzFfd3u5

නොමිලයේ සිදුකරන මෙම විවෘත වැඩසටහන සදහා තවත් අය සම්බන්ධ කරවා ගන්න.

Post 85